Voorwaarden

Buro P&O streeft naar duidelijkheid. Wij laten u graag vooraf weten onder welke condities wij onze diensten leveren, wat de betalingsafspraken zijn en welke rechten en plichten voortvloeien uit de contracten die wij afsluiten.

artikel 1: definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Buro P&O: Buro P&O, de werknemers van Buro P&O, evenals de aan Buro P&O gelieerde vennootschappen en andere ondernemingen.
 • de opdrachtgever: de wederpartij van Buro P&O.
 • de werknemer: iedere persoon die door middel van een arbeidsovereenkomst bij de
 • opdrachtgever in dienst is of daarmee wordt gelijkgesteld en iedere persoon die door de
 • opdrachtgever als werknemer wordt aangewezen.
 • dienstverlening: in de overeenkomst tussen Buro P&O en opdrachtgever genoemde diensten.
 • een abonnement: een één- of meerjarige overeenkomst waarbij, tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, advies- of ondersteunende diensten worden verleend.
 • een project: door Buro P&O op projectbasis te verlenen advies- en/of ondersteunende diensten.

 

artikel 2: toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, abonnementen, (order-)bevestigingen, overeenkomsten en bij voortzetting/ verlenging van overeenkomsten tussen Buro P&O enerzijds en de opdrachtgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een offerte, abonnement of (order-)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
 3. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
 4. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Buro P&O aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

 

artikel 3: afwijkingen van de algemene voorwaarden

 1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Buro P&O is bevestigd.
 2. Ingeval van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 3. Wanneer door Buro P&O gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Buro P&O op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Buro P&O één of meer aan hem toekomende rechten uit deze voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan de opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

 

artikel 4: service contract

 1. Een service contract wordt naar de wensen van de opdrachtgever samengesteld uit een aantal diensten.
 2. Wijzigingen in een service contract zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Buro P&O zijn bevestigd. Bij een dergelijke wijziging heeft Buro P&O het recht de tarieven te wijzigen.
 3. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt een service contract aangegaan voor de duur van één jaar.
 4. Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt het service contract voor eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij één van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de periode bij aangetekend schrijven heeft opgezegd. Buro P&O behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen conform het meest recente prijsindexcijfer voor Cao-lonen voor de bedrijfssector voor de commerciële dienstverlening gepubliceerd door het CBS.
 5. Buro P&O behoudt zich het recht voor tarieven (anders dan met het prijsindexcijfer), dienstverlening en/of voorwaarden per einde overeengekomen datum van de overeenkomst te wijzigen. De opdrachtgever wordt geacht met de wijzigingen te hebben ingestemd tenzij hij Buro P&O binnen 30 dagen na de kennisgeving het tegendeel bericht. Bij dergelijk bericht vindt geen stilzwijgende verlenging plaats.

 

artikel 5: inhoud van service contract

 1. De opdrachtgever kan tijdens kantooruren (werkdagen van 09.00 uur tot 18:00 uur) per telefoon, fax of e-mail bij Buro P&O terecht met alle vragen die de eigen onderneming van de opdrachtgever betreffen en die liggen op het gebied van personeel, organisatie, salarisadministratie, arbeidsomstandigheden, verzuim, re-integratie en arbeidsrecht.
 2. Vragen die bij Buro P&O binnen komen en waarop direct met de parate kennis van de deskundigen van Buro P&O een antwoord gegeven kan worden, worden vaak direct, maar in elk geval zo spoedig mogelijk (uiterlijk op de tweede werkdag na binnenkomst van de vraag) en zonder extra kosten beantwoord.
 3. Een vraag die buiten kantooruren bij de Buro P&O binnenkomt, wordt voor de toepassing van dit artikel geacht op de eerst volgende werkdag om 09.00 uur te zijn binnengekomen.
 4. Voor de beantwoording van vragen die niet onder het service contract vallen en waarvoor meer uitzoekwerk, dossierstudie, gesprekken etc. nodig is, ontvangt de opdrachtgever binnen de in het lid 2 van dit artikel aangegeven termijn een heldere begroting van de tijd noodzakelijk om een gefundeerd antwoord op de vraag te geven en tegen welk tarief dat antwoord gegeven kan worden. Een dergelijke begroting geldt als offerte en wordt een week gestand gedaan. Op de door acceptatie van een dergelijke offerte tot stand gekomen overeenkomst zijn de normaliter door Buro P&O gehanteerde voorwaarden van toepassing.

 

artikel 6: projecten

 1. De tussen de opdrachtgever en Buro P&O overeengekomen opdrachten en projecten worden omschreven in een opdracht- c.q. projectovereenkomst.
 2. Opdrachten en projecten worden tegen een gefixeerde prijs gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Bij aanvang van de uitvoering is de opdrachtgever 50% van de prijs verschuldigd. De overige 50% zal aan het einde van de opdracht c.q. het project worden gefactureerd.
 3. Indien een geïndiceerde prijs geoffreerd is, dan is de opdrachtgever bij aanvang van de uitvoering 50% van de geïndiceerde prijs verschuldigd en zal aan het einde van het project op basis van daadwerkelijk gewerkte uren worden afgerekend onder verrekening van hetgeen bij aanvang betaald is. Indien het gemaakte aantal uren de prijsindicatie dreigt te overschrijden wordt de opdrachtgever op de hoogte gesteld en worden nadere afspraken gemaakt. De prijsindicatie wordt niet zonder dat die nadere afspraken schriftelijk zijn bevestigd overschreden.
 4. Indien de opdrachtgever meer dan twee maanden geen actie meer onderneemt waarvan de voortgang in de opdracht c.q. het project afhankelijk is, zal Buro P&O de opdracht c.q. het project als beëindigd beschouwen en de laatste termijn factureren. Op het moment dat Buro P&O constateert dat de opdrachtgever geen actie onderneemt, informeert hij de opdrachtgever over het voornemen om de opdracht c.q. het project als beëindigd te beschouwen. Buro P&O stelt de opdrachtgever daarbij een redelijke termijn om alsnog actie te ondernemen. Indien de opdrachtgever niet reageert, zal de opdrachtgever de resterende 50% verschuldigd zijn.
 5. Indien geen gefixeerde prijs is overeengekomen, worden de bestede uren op basis van het uurtarief aan de opdrachtgever in rekening gebracht. In dit geval zal Buro P&O het verschuldigde per maand achteraf factureren.

 

artikel 7: incidentele diensten

 1. Op verzoek van de opdrachtgever kan Buro P&O incidentele diensten verrichten.
 2. Eventuele overschrijding van het afgesproken aantal diensten binnen een service contract en de frequentie daarvan gelden eveneens als incidentele diensten.
 3. Incidentele diensten zullen op basis van de tarieflijst van Buro P&O achteraf aan de opdrachtgever worden gefactureerd.

 

artikel 8: duur, opzegging en ontbinding

 1. Tussentijdse ontbinding is, behoudens de gevallen hieronder genoemd onder sub 2 en sub 3, niet mogelijk.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade, en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief indien:
  a.  de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn;
  b.  voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming;
  c.  de opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren, of valt onder de Wet schuldsanering van natuurlijke personen (WSNP).
 3. Buro P&O is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in die gevallen waarin verdere nakoming van Buro P&O in redelijkheid niet kan worden verlangd.

 

artikel 9: uitvoering dienstverlening

 1. De opdrachtgever verstrekt Buro P&O alle informatie die Buro P&O nodig heeft voor het deugdelijk uitvoeren van de overeengekomen diensten.
 2. De opdrachtgever verleent de medewerkers van Buro P&O toegang tot zijn bedrijf en stelt deze in de gelegenheid inzicht te krijgen in de organisatie, structuur, cultuur, strategie en beleid (in het bijzonder personeelsbeleid) en arbeidsomstandigheden en de daarop betrekking hebbende bedrijfsvoering. Voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
 3. Buro P&O heeft het recht om ten gevolge van wettelijke regelingen de inhoud van de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

artikel 10: tarieven, grondslagen tarieven en extra kosten

 1. Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele op de overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. De tarieven zijn telkens voor ten hoogste één contractperiode geldig.
 3. Abonnementsgeld is verschuldigd over de gehele contractsperiode en dient maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 4. Kosten die worden gemaakt doordat derden worden ingeschakeld, zijn niet begrepen in de tarieven zoals vermeld in de offerte of overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Indien na voorafgaand overleg met de opdrachtgever derden worden ingeschakeld voor de aan de opdrachtgever te leveren diensten, worden de kosten hiervan, vermeerderd met hieraan verbonden kosten van Buro P&O, aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

artikel 11: geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 1. Buro P&O zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering en alle overige informatie die wordt verkregen bij de uitvoering van zijn diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behoudens voor zover Buro P&O ingevolge een wettelijk voorschrift daartoe is verplicht of dat daarvoor toestemming is verkregen.
 2. Buro P&O zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven onder artikel 11 sub 1 opleggen aan zijn medewerkers en alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 3. Buro P&O zal van de opdrachtgever een dossier bijhouden.
 4. De opdrachtgever heeft recht op inzage in zijn eigen opdrachtgever dossier.

 

artikel 12: facturering en betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, dient de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Buro P&O te betalen.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De verplichting van Buro P&O tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd. De opdrachtgever zal door Buro P&O tijdig op de hoogte worden gesteld van voornoemde opschorting van zijn dienstverlening. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
 3. In het geval dat naar het oordeel van Buro P&O de financiële positie van de opdrachtgever risico’s met zich meebrengt, is Buro P&O gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

 

artikel 13: aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Buro P&O voor schade voortvloeiend uit de door hem – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Buro P&O wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Buro P&O ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
 2. Buro P&O is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever of een werknemer door Buro P&O mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 3. In geval van mondelinge informatie en/of verzoeken is Buro P&O niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Buro P&O voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van opdrachtgever.
 5. Buro P&O is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van zijn verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Buro P&O kunnen worden toegerekend. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in dit geval verstaan elke omstandigheid die de naleving van de overeenkomst belemmerd en die in redelijkheid niet voor risico van Buro P&O behoort te komen.

 

artikel 14: toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle door Buro P&O uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een offerte dan wel een overeenkomst, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de rechtbank in Rotterdam bevoegd.